FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Kurs og kompetanseheving om natur og friluftsliv

Denne siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.


Allemannsretten

Allemannsretten og sporløs ferdsel 9 deler (2023) DNT
Stiskulen 9x5min (2022) MD
Stikonferansen 6t (2021) FL, DNT
Allemannsretten – hva betyr den for deg? 1t (2021) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten 14x1min (2018) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri? 10x20min (2017) Norsk Friluftsliv

Arealspørsmål

Friluftsliv

Kart og kartlegging av natur

Hvordan kartlegge etter Mdirs instruks 1t (2024) Mdir Naturregnskap 3,5t NINA (2024)
Kalkskog i Norge- Hva vet vi? (2023) 1,5t Miljødirektoratet
Artskart 0,5t (2020) Statsforvalteren
Naturbase kart 0,5t (2020) Statsforvalteren
Artsobservasjoner.no 2t (2023) Birdlife
Artsobservasjoner.no 2t (2021) FNF
Kartlegging av naturtyper 5x1t (2020) Miljødirektoratet
Miljøovervåkning 2,5t (2022) Miljødirektoratet
AR5, arealbarometer, Kilden og jordsmonnskart 2×1,5t (2022) Statsforvalteren
Kartlegging av karbonrike arealer og økosystemer
1t (2022) Mdir
Vannnett 4x5min (2020) Miljødirektoratet
Økologisk grunnkart 11x20min (2017) Miljødirektoratet

Klima

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging 10x2t (2024) Mdir
Naturriskokutvalgets anbefalinger for kommunene (2024) Norsk Klimastiftelse
Klima, naturmangfold og arealkonferansen 7t (2022) Mdir og Forskningsrådet
Klimaskog: Klima mot natur? 2t (2020) Naturvernforbundet

Kyst og hav

Naturmangfold

Natur i nord- konferanse (2023) FNF Troms
Naturbasert sone – ulike naturforedrag 25x45min (2024) NIVA
Naturpanelets rapport om bærekraftig bruk av ville arter 4t (2022) MDIR NINA mfl
Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting 2t (2022) MDIR
Naturregnskap 6,5t (2022) SSB
Økosystem, økosystemforvalting og regnskap 4x5min (2021) NINA
Sanntidsovervåking av biomangfold 8min (2021) NINA
Naturmangfold i kommunene 1,5t (2021) Miljødirektoratet
Hvordan løse både klima- og naturkrisen? 1t (2021) Naturviterne
Naturindeks 2t (2020) Miljødirektoratet
Naturpanelets hovedrapport 10x10min (2019) Miljødirektoratet
Biokonferansen – tap av arter og areal 3,5t (2021) SABIMA og BIO
Biokonferansen 8x30min (2016) SABIMA
Korte infofilmer om naturmangfold 5x1min (2016) SABIMA

Lovverk

Kurs i plan og bygningsrett del 1 og del 2 2×1,5t (2022) Holt&Winge for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Juss i strandsonen 1,5t (2022) Holt&Winge for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Reguleringsplankonferansen – KU mv. 6x30min (2022)
Seminar om skogbruksloven som miljølov 4t (2022) FNF
Hvordan klage på vedtak? (2022) FJAP
Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging 1t (2021) FNF
Naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger 1,5t (2021) FNF / Sabima
Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren
Naturmangfoldloven 1,5t (2020) FNF
Naturmangfoldloven 5x1t (2013) Norsk Friluftsliv
Vannforvaltning 2t (2020) FNF / SABIMA
Konsekvensutredninger for klima og miljø – veileder 4 deler (2021) Miljødirektoratet
Hvordan ta hensyn til klima og natur i alle deler av planarbeidet? 2t (2021) Miljødirektoratet
Kurs i miljø- og ressursrett 1,5t (2020) Naturvernforbundet
FNs bærekraftsmål i kommunene 1t (2021) Miljødirektoratet

Miljøtiltak og restaurering av natur

Fiskevandring: hvordan å fjerne barrierer og sikre fri ferdsel for fisk 2t (2022) Miljødirektoratet
Naturrestaureringskonferansendag 1 og dag 2 6+6t (2021) NINA
Naturrestaurering (NINAs fagseminar) 3x5min (2021) NINA
Vassdragsrestaurering 3x30min (2021) SABIMA
Restaurering av vassdrag og våtmarker 3×2,5t (2020) Miljødirektoratet
Fiskekultivering 7x5min (2020) NJFF
Sjøørretskonferansen 50x10min (2020) NINA

Tilskudd og søknader

Spillemidler til friluftslivsanlegg 1t (2021) FNF
Innføring i å søke midler hos en fylkeskommunen del 1/3 1t (2021) Viken fylkeskommune
Hva er en god søknad? del 2/3 1t (2021) Viken fylkeskommune
Hva er en god prosjektplan? – del 3.1 30 min (2021) Viken fylkeskommune
Hva er en god prosjektplan? – del 3.2 1t (2021) Viken fylkeskommune

Vann

Vassdragsrestaurering 3t (2021) Sabima, NTNU, NJFF
Hvordan finne informasjon om et vann på vann-nett.no 5min (2021) FNF
Miljø-DNA i vannmiljøet 3,5t (2021) Norsk Vannforening
Vannnett 4x5min (2020) Miljødirektoratet
Kurs i vannforvaltning 2t (2020) FNF
Konferanse om gamle oppdemmede vann 4x1t (2020) FNF m/fler
Tiltak for bedre vannmiljø 3t (2020) FNF
Medvirkning og hvordan forbedre vannforvaltningsplanene 2t (2020) SABIMA

Vind og fornybar energi

Annet

Seminar om fremtidstrettet veiutbygging 2,5t (2022) FNF
Effektiv påvirkning for FNF 1,5t (2020) FNF
Lynkurs i småfugler 0,5t (2020) Naturvernforbundet

Kilder til miljøinformasjon


Ønsker du skriftlig materiale kan du laste ned faktaark om naturforvaltning.
Disse er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet.

Send epost til Kristin Fredheim hvis du har tips til relevant digital kompetanseheving eller ønsker oppdateringer.