FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Kurs og kompetanseheving om natur og friluftsliv

Denne siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Nedenfor er det listet opp opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett innen ulike tema:

 • Allemannsretten
 • Arealspørsmål
 • Friluftsliv
 • Kart og kartlegging
 • Klima
 • Kyst og hav
 • Lovverk
 • Miljøtiltak og restaurering av natur
 • Naturmangfold
 • Tilskudd og søknader
 • Vann
 • Vind og fornybar energi
 • Annet
 • Kilder til miljøinformasjon

Allemannsretten

Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur (2021) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten – hva betyr den for deg? (2021) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten og sporløs ferdsel (2020) DNT
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri? (2020) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten; små informasjonsvideoer (2018) Norsk Friluftsliv

Stikonferansen (2021) FL, DNT
Stiskulen (2022) MD

Arealspørsmål

Klima og naturhensyn i planstrategier (2024) Miljødirektoratet NY!
Kan kommunevalget redde norsk natur? (2023) Naturvernforbundet
Arealregnskap i støpeskjeen (2023) Viken fylkeskommune
Hyttebygging og arealpress (2023) Naturvernforbundet
Hvem har tilgang til natur og hvor(dan ) skal vi prioritere grønnstruktur? (2023) NIVA
Naturregnskap: Et grønt skifte for natur- og arealforvaltning (2023) NIVA
Sikre natur- og friluftslivsområder for fremtiden – arealinnspill (2022) FNF
Hva skal arealregnskapet omfatte og hvordan forankre det og bruke det? (2022) Viken fylkeskommune
Har vi glemt vern av natur, midt i en naturkrise? (2021) FNF
Naturkampen (2022) SABIMA
Naturkampen (2021) FNF mfl.
Viktigheten av nærnatur for rekreasjon og biomangfold (2021)
Arealer under press (2021) NINA
Arealpolitikk i utmarkskommuner (2020) FNF
Arealer til natur og friluftsliv (debatt) (2020) FNF
Arealendringer og tap av biologisk mangfold (2019) FNF

Friluftsliv

Naturlig natt – verdien av mørk himmel (2022) FNF
Natursorg og endringsvilje (2022) FNF
Nærnatur og -gåvennlige nærmiljøer (2022) NMBU
Miljø og helsedag (2022)
Landskonferansen for friluftsliv (2022)

Artsjakt som friluftsliv (2022) FNF
Basiskurs i friluftsliv (2020) DNT
Tips og triks for et enkelt friluftsliv (2020) DNT
Turtips; små informasjonsvideoer (2020) NJFF

Hindre for deltakelse i friluftsliv og frivillig arbeid (2021) Norsk Friluftsliv
Naturen som inkluderingsarena (2020) Norsk Friluftsliv
Friluftsliv – mangfold og inkludering (2018) NJFF

Forskning i friluft (2021) Norsk Friluftsliv
Forskning i friluft (2018) Norsk Friluftsliv

Kart og kartlegging av natur

Kalkskog i Norge- Hva vet vi? (2023) Miljødirektoratet
Artskart (2020) Statsforvalteren
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren
Artsobservasjoner.no (2023) Birdlife
Artsobservasjoner.no (2021) FNF
Kartlegging av naturtyper (2020) Miljødirektoratet
Miljøovervåkning (2022) Miljødirektoratet
AR5, arealbarometer, Kilden og jordsmonnskart (2022) Statsforvalteren
Kartlegging av karbonrike arealer og økosystemer (2022) Miljødirektoratet NY!
Vannnett (2020) Miljødirektoratet
Økologisk grunnkart (2017) Miljødirektoratet

Klima

Klima, naturmangfold og arealkonferansen (2022) MDIR og Forskningsrådet
Klimaskog: Klima mot natur? (2020) Naturvernforbundet
Miljødirektoratets serie med klima-webinarer

Kyst og hav

Den nasjonale sjøplankonferansen- Kampen om sjøareala 2023 Ny

Hvordan redde Oslofjorden (2022) Naturviterforum NY!
Akvakultur: Kunnskpasgrunnlag og risiko (2022) NY!
Marin forvaltning (2021)
Havbruk og marin forskning (2021) HI
Akvakultur og kystsone (2020) Tromsø-området regionråd
Strandsonen (2020) Norsk Friluftsliv

Lovverk

Kurs i plan og bygningsrett del 1 og del 2 (2022) Holt&Winge for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Juss i strandsonen (2022) Holt&Winge for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Reguleringsplankonferansen – KU, Utfylling i sjø,mm (2022)
Seminar om skogbruksloven som miljølov (2022) FNF
Hvordan klage på vedtak? (2022) FJAP
Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging (2021) FNF
Naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger (2021) FNF / Sabima
Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren
Naturmangfoldloven (2020) FNF – 1,5 timer
Naturmangfoldloven (2013) Norsk Friluftsliv – 6 timer
Vannforvaltning (2020) FNF / SABIMA

Konsekvensutredninger for klima og miljø – veileder (2021) Miljødirektoratet
Hvordan ta hensyn til klima og natur i alle deler av planarbeidet? (2021) Miljødirektoratet
Miljø- og ressursrett (2020) Naturvernforbundet
FNs bærekraftsmål i kommunene (2021) Miljødirektoratet

Miljøtiltak og restaurering av natur

Fiskevandring: hvordan å fjerne barrierer og sikre fri ferdsel for fisk (2022) Miljødirektoratet
Naturrestaureringskonferansen dag 1 og dag 2 (2021) NINA
Naturrestaurering (NINAs fagseminar) (2021) NINA
Vassdragsrestaurering (2021) SABIMA
Viltpassasjer langs motorveier (2021) Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Agder
Restaurering av vassdrag og våtmarker (2020) Miljødirektoratet
Fiskekultivering (2020) NJFF
Sjøørretskonferansen (2020) NINA

Naturmangfold

Natur i nord- konferanse (2023) FNF Troms

Naturbasert sone – ulike naturforedrag (2022) NIVA
Naturpanelets rapport om bærekraftig bruk av ville arter (2022) MDIR NINA mfl
Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting (2022) MDIR
Naturavtale vorspiel (2022) WWF
Naturregnskap (2022) SSB
Økosystem, økosystemforvalting og regnskap (2021) NINA
Sanntidsovervåking av biomangfold (2021) NINA
Naturmangfold i kommunene (2021) Miljødirektoratet
Hvordan løse både klima- og naturkrisen? (2021) Naturviterne
Naturindeks (2020) Miljødirektoratet
Naturpanelets hovedrapport (2019) Miljødirektoratet
Biokonferansen – tap av arter og areal (2021) SABIMA og BIO
Biokonferansen (2016) SABIMA
Korte infofilmer om naturmangfold (2016) SABIMA

Tilskudd og søknader

Spillemidler til friluftslivsanlegg (2021) FNF
Innføring i å søke midler hos fylkeskommunen (2021) Viken fylkeskommune
Hva er en god søknad? (2021) Viken fylkeskommune
Hva er en god prosjektplan? – del 1 (2021) Viken fylkeskommune
Hva er en god prosjektplan? – del 2 (2021) Viken fylkeskommune

Vann

Vassdragsrestaurering (2021) Sabima, NTNU, NJFF
Hvordan finne informasjon om et vann på vann-nett.no (2021) FNF
Miljø – DNA i vannmiljøet (2021) Norsk Vannforening
Vannnett (2020) Miljødirektoratet
Kurs i vannforvaltning (2020) FNF
Konferanse om gamle oppdemmede vann (2020) FNF m/fler
Tiltak for bedre vannmiljø (2020) FNF
Medvirkning og hvordan forbedre vannforvaltningsplanene (2020) SABIMA

Vind og fornybar energi

Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Nord-Troms (2023) FNF
Energikonferansen (2022) FNF
Vindkraft i Nord (2020) Naturvernforbundet
Stormøte om vindkraft (2020) KS Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Kilder til miljøinformasjon

Annet

Motorferdsel i norsk natur (2022) Norsk Friluftsliv NY!
Seminar om fremtidstrettet veiutbygging (2022) FNF NY!
Effektiv påvirkning for FNF (2020) FNF
Lynkurs i småfugler (2020) Naturvernforbundet


FNF Oslo og Akershus har en kalender som oppdateres fortløpende over relevante arrangementer nasjonalt og i regionen Oslo og Akershus. Ta en titt her!

Ønsker du skriftlig materiale kan du laste ned faktaark om naturforvaltning.
Disse er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet.

Send epost til Kristin Fredheim hvis du har tips til relevant digital kompetanseheving eller ønsker oppdateringer.