Forum for
Natur og Friluftsliv
Uttalelser

Dokumenttype
Tema
Avsender
År sendt

Tittel

Dato

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunens kystsoneplan for etablering av torskeoppdrett i Gulgofjorden

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark mener av hensyn til naturmangfold, friluftsliv og kulturutøvelse at dispensasjon fra kystsoneplanen for torskeoppdrett på omsøkt lokalitet ikke innvilges.

22.04.2022
Viser de 250 nyeste resultatene