FnfTrøndelagAktueltUttalelser › Rekreasjonsløyper for snøskuter i Melhus

Rekreasjonsløyper for snøskuter i Melhus

Melhus kommune har siden 2020 jobbet med et skuterløypeforslag for området Flåmarka – Rensfjellet. Forslaget har vært på en preliminær høring i 2020 og møtte da mye motbør. Siden den gang har kommunen laget utredning av konsekvenser for naturmangfold og skredfare. Spesielt forslagene om løype 3, 4, 5 og 6 som går innunder Brungfjellet og Kråkfjellet og langs nordenden av Håen møtte mye motbør i forrige høringsrunde. Det er verdt å merke seg at kommunedirektøren innstilte på å legge denne saken ut på høring uten å inkludere de ovennevnte løypetraséene, men politikerne tok de med inn igjen.

FNF Trøndelag har skrevet uttalelse til dette forslaget. Kort oppsummert peker vi på følgende hovedkonflikter:

  • Samlet belastning på dette regionale fjellområdet er høy med løyper i Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal som berører det samme villmarksområde. Naturverdier som er avhengige av urørthet blir negativt påvirket hvis dette forslaget blir vedtatt.
  • Et svært viktig regionalt friluftsområde med mange som søker hit for å utøve tradisjonelt friluftsliv blir forringet.

Nettopp fordi de fleste løypetraséene i dette forslaget er en del av et større regionalt område med urørt natur bør vi ikke legge til rette for økt motorferdsel her. Det finnes allerede milevis med rekreasjonsløyper inn i det samme området fra nabokommunene i tillegg til at det gis langt over 100 dispensasjoner for kjøring av snøscooter i Samsjøområdet. Vi frykter at dette forslaget om å etablere rekreasjonsløyper i urørt fjellnatur vil føre til en sterk forringelse av områdets friluftslivs- og naturverdier og at det bidrar til at den samlede belastningen på fjellnaturen i området blir uforholdsmessig høy. Vi vil påklage positive vedtak med bakgrunn i dette.

I motorferdselforskriftens § 4a står det eksplisitt at man ikke skal legge rekreasjonsløyper i områder med urørt preg og heller ikke legge dem i viktige og svært viktige friluftslivsområder, slik Melhus kommune nå foreslår. Dette gjelder for alle foreslåtte løyper, men trasé 3, 4 og 5 vil være ekstra belastende fordi områdene her er særlig urørte og de ligger i fjellnatur hvor lyd og påvirkning bærer langt.

Det må ikke være et argument at prosessen har pågått lenge nå og at det er investert tid og penger i utredninger, for konklusjonene i utredningene er å anlegge rekreasjonsløyper vil føre til forringelse av områdets verdi for naturmangfold og friluftslivsutøvelse. Det er også levert inn mange private innspill og innspill fra hytteforeningen i området som har uttalt seg svært negativt til forslaget som er lagt frem. Det er en god fjellvettregel som sier at det er ingen skam å snu. Det er det heller ikke i dette tilfellet. Vi vil påklage vedtak om å etablere de foreslåtte løypene med bakgrunn i høy samlet belastning og en for liberal anvendelse av det politiske skjønnet til tross for sterke faglige innvendinger.

Les hele vårt innspill her.