FnfTrøndelagUttalelser › Torskeoppdrett truer Trondheimsfjorden

Torskeoppdrett truer Trondheimsfjorden

En rekke nye søknader om torskeoppdrett har dukket opp den siste tiden i Trøndelag og spesielt i Trondheimsfjorden. Dette gjør flere av organisasjonene i FNF Trøndelag bekymret.

Vi har nå skrevet høringsinnspill til planene om torskeoppdrett i Rørvika og ved Frengsåsen i Indre Fosen.

Som kjent har oppdrettsnæringa og konsekvensene av den vært en sterk bidragsyter til å sende villaksen på rødlista. Kysttorsken i Norge sliter også, samtidig som vi nå observerer et skred av søknader for oppdrettstorskanlegg. I åpne merder, slik som laksen og med vederlagsfrie konsesjoner, slik som for laksekonsesjoner i startfasen. Dette presser frem etableringer og øker faren for umodne løsninger. Per 2.2.2022 lå det det altså inne søknader og godkjente konsesjoner tilsvarende total biomasse på hele 170 000 tonn torsk, mot 6874 i 2021! Dette er noen av svært mange paralleller som gjør at vi med dette innspillet maner til aktsomhet.

Vi går på nåværende tidspunkt sterkt imot at det etableres oppdrettsanlegg for torsk på disse lokalitetene og i Trondheimsfjorden generelt. En slik etablering vil utgjøre en betydelig risiko for sårbare marine økosystem, og vil i tillegg være atter en arealkonflikt og risikofaktor for allerede svært pressede bestander av anadrom fisk i det som er en nasjonal laksefjord. Utslipp, sykdomsfare, parasitter som skottelus, genetisk innblanding, dårlig historikk med rømminger og gyting i frie masser er blant de mest tungtveiende argumenter. Torskeoppdrett vil også påvirke Trondheimsfjorden som økosystem for fuglebestandene i fjorden negativt. Det omsøkte oppdrettsanlegget i Rørvika ligger i et relativt artsrikt område for fugl og i nærheten av viktige våtmarksområder for fugl i Stadsbygd. Det samme gjelder speseilt for området Flesgalten ved Frengsåsen.

Vi håper forvaltningen følger opp de strenge vedtakene som tidligere er fattet, og vi vil selv fortsette å presse på for en langt mer bærekraftig akvakulturforvaltning.

Les hele innspillet til lokalitet Rørvika her.

Les hele innspillet til lokalitet Frengsåsen her.