FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Leserinnlegg: Nei til motorvei fra Østfold til Romerike- arealene er allerede opptatt!

Leserinnlegg: Nei til motorvei fra Østfold til Romerike- arealene er allerede opptatt!

Innlegget stod på trykk i i flere lokalaviser i Akershus og Østfold mars 2020.

Natur- og friluftslivsorganisasjoner i Akershus og Østfold ønsker ikke en storstilt utbygging av 4-felts motorvei fra Østfold til Romerike. Statens Vegvesen må legge stor vekt på klima- og miljøhensyn når de skal sikre en bedre beredskapsvei på østsiden av Oslo.

Dette er budskapet fra 15 natur- og friluftslivsorganisasjoner som er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Akershus og i Østfold.

Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede en mulig beredskaps- og avlastningsvei for trafikk fra Østfold til Romerike. Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike for at vegnettet skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og sikre nødvendig trafikkberedskap.

Forum for natur og friluftsliv ble invitert med i prosjektet for å representere natur- og friluftslivsinteressene, men vi opplevde i liten grad at våre argumenter ble hørt. Det er tydelig at mandatet som ligger til grunn for KVU`en kun tar for seg utbedring av eksisterende og/eller utbygging av ny vei, uten å ta med hensynet til gående og syklende, eller hvordan man skal få mer gods over på jernbane og sjøtransport. I en tid hvor store deler av samfunnsdebatten handler om hvordan vi skal redusere utslipp av klimagasser, mener vi mandatet er for snevert uten et helhetlig blikk som inkluderer klimautfordringene. Dette påpekte Naturvernforbundet i Østfold i et brev til Samferdselsdepartementet. med støtte fra FNF Østfold og FNF Akershus. Departementet takket for våre synspunkter.

Vi oppfatter prosjektet som preget av det ensidige samfunnssynet som virker rådende i Statens vegvesen: Problemer i trafikkavvikling kan først og fremst løses med større og bedre veier. Dette er vi uenig i.

De mest omfattende alternativene i utredningen vil gi store konsekvenser i form av arealinngrep, da det skisseres 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Øst for Øyeren finnes det naturkvaliteter av internasjonal verdi og naturtyper av nasjonal verdi, blant annet våtmarks- og ravineområder. Videre ligger Kongsrudtjern naturreservat og flere viktige friluftsområder og badeplasser i området der traseen vil passere. En eventuell kryssing av Øyeren vil også kunne gi svært negative konsekvenser for naturmiljøet. Også på vestsiden av Øyeren finnes svært verdifulle naturområder som Østmarka, og viktig ravinelandskap mellom Solberg og Enebakk. Østmarka er et svært viktig friluftsområde for store deler av Osloområdet. I Østfold vil utbygging av ny vei gi svært negative konsekvenser for viktige arealer for jordbruk, kulturlandskap, natur- og friluftslivsverdier ved Skjebergmarka, Ise, Trømborgfjella og Rakkestadjella. Utbedring av eksisterende vei er den minst omfattende varianten som har minst konsekvenser for ikke-prissatte verdier som naturmangfold, friluftslivsområder og dyrka mark.

Utredningen viser at de alternativene som har størst negative konsekvenser for areal, også vil gi en betraktelig økning i utslipp av klimagasser, og vil i så måte gå på tvers av intensjonene om å bremse klimaendringene.  Den minst omfattende varianten med utbedring av vei i eksisterende trasé er altså det beste alternativet for bevaring av areal og gir ingen økning av utslipp. Denne løsningen innfrir også kravet om en bedre beredskapsvei utenom Oslo. Dette er alternativet man må gå for.

Hvis man velger å utbedre riksvei 22 og fylkesvei 120, må det samtidig bygges en sammenhengende gang- og sykkelveg, og det må gjøres på en slik måte at en i framtida slipper å gå løs på natur og landskap.  En sammenhengende gang- og sykkelveg kan øke andelen gang- og sykkelreiser ved å knytte tettsteder sammen. Med el-sykler kan folk nå bruke sykkel over litt lengre strekninger, til daglige gjøremål som kortere jobbreiser og handling. Trygge sykkelveger er en forutsetning for at dette skal være et reelt alternativ til bilkjøring. Gang- og sykkelveg på strekningen er viktig ikke bare for myke trafikanters framkommelighet, men også for tungtrafikken.

Alle myndigheter har et ansvar for å snu de globale miljøproblemene vi står overfor. Arealendringer er en av de største faktorene. Vi kan derfor kun akseptere minimumsløsning, hvor veistandarden utbedres noe. Dette konseptet gir tilstrekkelig måloppnåelse, er best på ikke-prissatte konsekvenser og har dessuten den laveste investeringskostnaden. Videre er konseptet i tråd med nullvekstmålet. Veien som bygges må væreaven slik standard at den kan være omkjøringsvei for modulvogntog, men ikke tilby raskere reisetid for personbiltrafikken i normalsituasjon, da dette vil bidra til økt trafikkbelastning på strekningen, og økt kapasitet i vegnettet. Prosjektet må stoppe der, og det må ikke skje en trinnvis videre utbygging etter konsept 4 eller ved utbygging motorvei konsept 2 som skissert i anbefalingen.

Maria R. Tesaker, fylkeskoordinator, Forum for natur og friluftsliv Akershus

Nina Frydenlund, fylkeskoordinator, Forum for natur og friluftsliv Østfold