FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Ny rapport: Status for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus

Ny rapport: Status for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus

BioFokus har på oppdrag fra Viken fylkeskommune laget en oppdatert status for naturtypekartleggingen i Akershus-kommunene i Viken fylke med utgangspunkt i en tidligere rapport fra 2014. Hensikten med denne rapporten er å få en best mulig oversikt over kartleggingsstatus for naturtyper og behov for videre kartlegging i kommunene i fylket.

Se rapporten i sin helhet her

Mange Akershus-kommuner har en relativt god kartleggingsstatus. Spesielt tettstedsnære arealer og områder i lavlandet er forholdsvis godt kartlagt, mens store og mer avsidesliggende skogområder har dårligere dekning.

Se en forenklet oversikt i tabellen under:

KommuneKartleggingsstatus
ASKER
2014: Godt kartlagt

2020: Tettstedsnære deler er godt kartlagt.
Dammer og andre ferskvannslokaliteter er godt kartlagt i gamle Asker og Røyken, mens Hurum har behov for mer.
Områdene mot Drammensfjorden vest for Røyken sentrum/Midtbygda og kulturlandskapene og skog rundt Klokkarstua og Holmsbu på Hurumlandet har behov for mer kartlegging.
Skogområder har behov mer kartlegging, bl.a. rundt Store Sandungen og ved Bergsmarka, Kjekstadmarka og sentralt på Hurumlandet.
AURSKOG-HØLAND
2014: Ufullstendig kartlagt

2020: Ingen deler av kommunen vurderes som godt kartlagt.
Viktig å prioritere tettstedsnære områder, våtmark, myr, vann, kulturmark som slåttemark og naturbeitemark.
Bør undersøkes hvilke skogområder som kan ha størst potensial og som bør prioriteres for kartlegging.
BÆRUM2014: Delvis godt kartlagt

2020: Kalkområdene i byggesonen og på øyene er relativt godt kartlagt. Behov for noe mer.
Behov for oppdatering av damkartlegginger.
Behov for mer kartlegging i enkelte av kulturlandskapene, f.eks. i Lommedalen.
EIDSVOLL2014: Ufullstendig kartlagt

2020: Ufullstendig kartlagt i de lavereliggende delene under marin grense og lite kartlagt i de høyereliggende skogområdene.
Ravinesystemene langs Vorma og i kulturlandskapet fra Dal og videre nordover mot Minnesund bør prioriteres for kartlegging.
I skogbygdene bør kartlegging oppdateres.
ENEBAKK2014: Ufullstedendig til godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Ravinedaler bør kartlegges langs hele Øyeren, og ved Preståa.
Spredte kulturmarker og Setervoller bør kartlegges, bl.a.
ved Børter, Dalefjerdingen skole, Engerholm, Flateby bruk, Bøler og Nordre Jær. Det kan også finnes en del potensielt rikere myrer som ikke er fanget opp.
Skogområdene øst for Børtervannene og til dels også mellom Børtervannene og Ytre Enebakk er lite kartlagt, og bør kartlegges.
FROGN2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Eik og andre store gamle trær har gode forekomster i kommunen, og det er viktig at de forvaltes på en god måte.
Det bør gjøres kompletterende naturtypekartlegging i
utvalgte skogområder.
GJERDRUM2014: Ufullstendig kartlagt

2020: Kommunen har en del arbeid igjen.
Ravinekartlegging bør prioriteres.
Typisk barskog over marin grense bør kartlegges bedre.
Det bør sjekkes hvorvidt kartlagte rødlistearter kan danne grunnlag for avgrensning av viktige naturtyper.
HURDAL2014: Lite til godt kartlagt

2020: Godt kartlagt rundt Hurdalssjøen og Østgreina.
I skogbygdene er kartleggingen mangelfull og bør oppdateres.
LILLESTRØM2014: Ufullstendig til, lite og godt kartlagt.

2020: Ravinekartleggingene i alle de tre opprinnelige kommunene er god.
Områdene over marin grense i Fet og Sørum er drlig kartlagt, og det bør vurderes ny kartlegging.
LØRENSKOG2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste
naturtyper, men med gamle registeringer. I alle plan- og utbyggingsprosjekter vil det derfor være viktig
med nye kartlegginger.
Rester av ravinedal bør kartlegges.
Kommunens samlede skogkartlegging bør revideres.
NANNESTAD2014: Godt kartlagt i lavlandet, uffulstendig i skogbygdene.

2020: Godt kartlagt i lavlandet under marin grense. Dårligere i skogbygdene.
Behov for ytterligere kartlegging av setervoller, gårdsdammer, blågrønn struktur, artsrike veikanter og kartlegging i områder med potensielle naturverdier.
NES2014: Godt kartlagt

2020: Viktig å følge opp kommunens spesielle kvaliteter knyttet til lavlandsmyr, leirraviner
med tilhørende rike naturtyper i skog og kulturlandskap, og rester av slåttemarker.
Skog: En oppdatering av kartleggingene bør vurderes.
NESODDEN2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Behov for videre kartlegging av gamle trær.
Behov for revidering av damkartleggingen.
Behov for ytterligere kartlegging i prioriterte skogområder, spesielt i sentrale deler av Nesoddmarka, til dels også i de bratte lisidene på vestsiden med fokus på edelløvtrær.
NITTEDAL2014: Godt kartlagt.

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Lokaliteter med skog og myr i åsene som har gamle og ufullstendige kartlegginer og bør gjennomgås.
I skogåsene bør det vurders oppdatert kartlegging i utvalgte områder.
NORDRE FOLLO2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste
naturtyper.
Behov for oppdatert kartlegging av insekter i raviner og i grønn infrastruktur.
Behov for bedre kartlegging i skog, først og fremst med tanke på rødlistearter, men det finnes trolig også mindre naturtypelokaliteter som ikke er fanget opp, bl.a. på Svartskog (rik furuskog), ved Flatåsen/Pinnåsen mellom Fløysbonn og Greverud, og på Greverudåsen mellom Siggerud og Fjell.
RÆLINGEN2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Raviner er godt kartlagt, men behov for supplering.
Det er behov for både revidering av gamle
lokaliteter og nykartlegging av dammer.
Det er behov for revidering av kommunens samlede skogkartlegging, men dette bør ha lavere prioritet
enn både ravine- og damkartlegginger omtalt ovenfor.
ULLENSAKER2014: Ufullstendig kartlagt

2020: Ullensaker har en del svært viktige arealer for sandtilknyttede insekter. Disse finnes i et område hvor det foregår en enorm utvikling i disse dager. Kommunen bør lage en plan for å se på hvordan arealer for disse
artene kan sikres over tid.
VESTBY2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Kan være behov for mer kartlegging av store, gamle trær og blandingsskoger.
Ny kartlegging med fokus på dammer og ravinedaler anbefales.
ÅS2014: Godt kartlagt

2020: Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper.
Hul eik bør kartlegges sør i kommunen.
Raviner og dammer bør kartlegges.
Skogene og kulturlandskapet fra Nesset/Nessetveien i nord og sørover langs østsiden av Årungen trenger revidering av kartlegging.