FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Uttalelse til Arealdel for kommuneplan 2023 – 2034, Nordre Follo

Uttalelse til Arealdel for kommuneplan 2023 – 2034, Nordre Follo

FNF Akershus mener kommuneplanen inneholder veldig mye bra for våre interesser og er satt opp på en strukturert og oversiktlig måte som gjør det enkelt å forstå innholdet. Vi mener imidlertid at det er uheldig at “Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Nordre Follo” ikke er lagt til grunn som et temakart eller som en del av kunnskapsgrunnlaget.

Vi mener også at et temakart for friluftsliv bør inkludere friluftslivets infrastruktur, som turveier, stier, løyper, badeplasser, utfartsområder osv. Vi anbefaler vi kommunen å utforme et grønnstrukturkart som viser både hensynssone naturmiljø med myr, vilttrekk og områder med særlig verdi (temakart 11), og andre grønne ferdselsårer (for folk, dyr og planter), snarveier og grønne lunger, samt hvilken grønnstruktur som er sammenhengende og ikke.

Vi mener kommunen har klare og tydelige bestemmelser som styrker ivaretakelsen av natur- og friluftslivsinteressene. Vi støtter kravet om reguleringsplan ved planer om bygging av skogsbilvei i Marka (§ 2.1 Plankrav i bestemmelsene)

Vi støtter kommunens anbefalinger om å inkludere de tre arealinnspillene til boligformål og grønnstruktur (nr. 2, nr. 8 og nr. 11) og innspillet hvor det anbefales hensynssone friluftsliv på Svartskog (nr.3) i kommuneplanens arealdel. Vi støtter alle kommunens anbefalinger om hvilke utbyggingsområder som bør tas ut av kommuneplankartet.

Til slutt ber vi kommunen sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.

Uttalelsen ble sendt på vegne av BirdLife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Oslo og Omland Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd og Skiforeningen.

Se uttalelsen til Nordre Follos arealdel i sin helhet her