FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Vi er en del av Viken, hva nå?

Vi er en del av Viken, hva nå?

Fra 2020 inngår fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i Viken fylke. Og midt i smørøyet ligger Oslo. Viken + Oslo blir omtrent 40% av landets befolkning. Forum for natur og friluftsliv har sitt mandat gjennom styringsdokumentet, og finansieringen gjennom Klima- og miljødepartementet fordrer at vårt virke skal være på fylkesnivå. 

Styret i FNF Nasjonalt vedtok 13. desember 2018  (Sak 51/18) at“FNFs struktur tilpasses endringene i den offentlige regionsreformen slik at det blir ett FNF i hvert fylke, med unntak av Viken og Oslo som slås sammen til Viken/Oslo.”

Arbeidsgruppe
Koordinatorene i det kommende Viken startet samtaler tidlig, og dette førte til at vi opprettet en arbeidsgruppe bestående av koordinatorene og en til to personer fra hvert styre. Oslo ble først med på møter som observatør, men etter vedtaket i styret nasjonalt ble det klart at Oslo blir en del av FNF Viken/Oslo. Dette ble deretter formalisert i hvert regionalt styre.

Skisserte muligheter for FNF Viken/Oslo
I skissering av mulige løsninger for organisering av FNF i Viken har vi valgt å separere forslag til organisering av styrer fra forslag til organisering av administrasjonen. Dette er fordi styre og administrasjon nødvendigvis ikke trenger å organiseres med lik modell som i dag, men kan organiseres på tvers av de skisserte mulighetene.

Løsning for organisering av administrasjon
Arbeidsgruppa mener det er en fordel å fortsatt ha desentraliserte kontorplasseringer. Men ved å driftes som ett felles kontor kan arbeidet fordeles og organiseres bedre. Det er et ønske om at en av de fire koordinatorene blir en mellomleder for kontoret, noe som kan avlaste både daglig leder og koordinatorene fra oppgaver som ikke det er nødvendig at alle løser, som for eksempel økonomi/regnskap.

Skisse til organisering av styre
Organisering av styrene er ikke på plass ennå, og det har blitt reist spørsmål blant annet angående hva slags oppgaver et eventuelt regionalt styre skal ha, og hvem som skal sitte i dette styret. Det er mulig for organisasjonene å komme med innspill til dette, og da gjerne gjennom arbeidsgruppa som jobber videre med denne problemstillingen. Lokale styrer trenger ikke se ut som i dag.

  • 4 styrer, altså som i dag.
  • Ny geografisk inndeling av et visst antall styrer, f.eks. 3. Inndeling trenger ikke følge dagens fylker. Eventuelt ha et regionalt styre øverst.
  • Ett felles styre.
Figur 2: Dagens organisering av FNF i fylkene som skal bli Viken + Oslo.
Figur 3: Mulige måter å organisere FNF-administrasjonen og FNF-styrene i fylkene som skal bli Viken + Oslo.

Framdrift
Arbeidsgruppa skal ha et nytt møte 29. januar, og 3. mars blir det et felles seminar for alle organisasjoner tilknytta FNF Viken/Oslo. Sammenslåing av fylkesvise FNF må behandles av de respektive fylkenes årsmøter.

Informasjonen på denne siden ble sendt til alle tilsluttede organisasjoner i FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Akershus og FNF Østfold 5. desember 2019.

Last ned informasjonsskrivet her.