FnfHordalandAktuelt › Byråden svarer om nedbygging av natur – og fylkeskommunen har kommet med innsigelse

Byråden svarer om nedbygging av natur – og fylkeskommunen har kommet med innsigelse

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) kom i Fanaposten i dag med et tilsvar til FNF Hordaland, Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland.

Når det gjelder den konkrete saken, der kommunen – i den aktuelle reguleringsplanen – legger opp til blant annet å bygge ned et omtrent tre dekar stort rikt løvskogareal med vei, gangvei og kontor/tjenesteytende bygg, skriver byråden simpelthen bare at «vi vil absolutt gå inn i saken mer i fortsettelsen.» Han avslutter innlegget sitt med å takke oss «for å starte en viktig debatt og rette kritikk mot hvordan vi forvalter naturen».

Et hovedpoeng i vårt debattinnlegg var at det aktuelle skogsområdet ikke har vært kartlagt i reguleringsplanprosessen, noe vi mente ikke kan være i tråd med naturmangfoldloven – ikke minst når det er snakk om såpass rik løvskog.

De aktuelle planene må nå trolig i alle tilfeller endres, siden Vestland fylkeskommune den 14. februar kom med innsigelse til reguleringsplanen. Fylkeskommunen skriver blant annet følgende: «Det er beklageleg at kommunen ikkje har sikra tilstrekkeleg medverknad frå Vestland fylkeskommune i planprosessen.»

Fylkeskommunen mener at det må på plass en avklaring om hvorvidt veiløsningene som ligger i planforslaget svarer ut målet om nullvekst i personbiltrafikken på en god måte, og de vurderer også den foreslåtte innfartsparkeringen ved Lagunen og Kalgane (dvs. under Kalgane) til ikke å være i tråd med det strategiske styringsdokumentet for innfartsparkering.

Selve innsigelsen går imidlertid på tre andre forhold:

  1. Manglende ivaretakelse av myke trafikanter langs fv. 582 Fanavegen.
  2. Manglende byggegrense mot fv. 582 Fanavegen.
  3. At utbygging på Kalganehaugen ikke skal skje før nødvendig fylkesveginfrastruktur er på plass.

Så i alle tilfeller vil det nå måtte utarbeides et nytt planforslag. FNF Hordaland regner med at naturverdiene i det aktuelle området blir kartlagt grundig før den tid, og at denne kunnskapen da legges til grunn når et nytt planforslag skal utarbeides.

Bildet av byråd Thor Haakon Bakke er hentet fra Bakkes innlegg i Fanaposten. Foto: Paul Johannessen, Miljøpartiet De Grønne.