Den største myren i reguleringsplanen for Kokstaddalen er syv dekar. Foto: Gunvar Mikkelsen / FNF Hordaland.
FnfHordalandAktuelt › Innsigelsessak på Karmøy med overføringsverdi til klagesak som gjelder Kokstaddalen

Innsigelsessak på Karmøy med overføringsverdi til klagesak som gjelder Kokstaddalen

Den 11. april kom Statsforvalteren i Rogaland med en tydelig innsigelse til Karmøy kommunes planer om å bygge ny barneskole i et naturområde som er hjemsted for flere rødlistede og truede arter og som Statsforvalteren definerer som et karbonrikt område (myr, skog, osv.). Hele den grundige uttalelsen finner du nedenfor – les og bli inspirert!

Den aktuelle innsigelsen har etter FNFs menining klar overføringsverdi til klagesaken som gjelder Kokstaddalen, Bergen kommune – siden karbonrike arealer, rødlistede arter, uavklart alternativvurdering og nytteverdi, er sentrale tema i begge sakene. Det vil fremstå veldig lite konsekvent hvis Statsforvalteren i Vestland godkjenner delområde I/L2 i planen for Kokstaddalen – et delområde som inkluderer betydelige torvmyrarealer – samtidig som Statsforvalteren i Rogaland nå har fremmet en innsigelse som i stor grad er begrunnet med hensynet nettopp til karbonrike arealer.

FNF Hordaland sendte i dag en merknad til Statsforvalteren i Vestland, der vi argumenterer for at det er stor overføringsverdi mellom de to sakene.

Deler av planområdet for ny barneskole på Vea, Karmøy er et variert skogsområde, blant annet med hasselskog, rogneskog og barskog med en del død ved. Det er også registrert mye ask (sterkt truet) i planområdet. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Bøksanger er bare en av mange fåtallige arter som er funnet i planområdet. Det er blant annet funnet to mosearter i planområdet som ikke tidligere har blitt funnet på Karmøy: Blåband (livskraftig, men fåtallig) og butturnemose (sårbar). De to mosefunnene ble gjort av Biofokus. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Deler av planområdet for ny skole på Vea er et våtmarksområde. I sin innsigelse legger Statsforvalteren vekt på at dette er et karbonrikt område som vil kreve en omfattende masseutskifting. Foto: Gunvar Mikkelsen.