FnfHordalandAktuelt › Mange planer om nedbygging av natur i gamle Hordaland

Mange planer om nedbygging av natur i gamle Hordaland

Nedbygging av natur er den viktigste årsaken til at mange bestander av insekter, planter, fugler og andre dyr er under sterkt press. Ledende norske biologer og andre eksperter har lenge advart mot at vi mennesker breier oss altfor mye, og at naturen også i Norge skvises stadig hardere. Mange eksperter har derfor tatt til orde for arealnøytralitet – det vil si at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ned mer natur.


Naturen er hjemmet til et utall ulike organismer; fra alle småkryp og sopp i jorda og vegetasjonen, til planter, fugler og større dyr. Å bygge ned arealer medfører en mer eller mindre total utslettelse av de livsformene som lever i disse områdene.


Nedbygging av natur har imidlertid også en annen konsekvens enn å ødelegge for andre livsformer: For hvert grønne område som ødelegges, går vi mennesker glipp av natur som potensielt kan ha en stor rekreasjonsverdi i form av å være et grønt nærområde der vi bor eller ferdes. Slike grønne lunger har en stor verdi for mange av oss, og er også svært viktige for folkehelsen.


FNF Hordaland oppdaterte i forrige uke Høringsradaren med 20 nye høringssaker (stort sett plansaker) som påvirker natur og/eller friluftsliv. Totalt ligger det nå inne 31 aktuelle høringssaker for gamle Hordaland, med frister mellom 6. april og 31. mai. Totalt har FNF Hordaland lagt ut 124 høringssaker siden oktober. Klikk her, eller klikk på «Høringer» på nettsiden til FNF Hordaland, for å se hvilke aktuelle saker som er på høring.

Ønsker du å se hvilke uttalelser FNF Hordaland har levert tidligere? Klikk i så fall her, eller på «Uttalelser» på nettsiden vår.


De nærmeste ukene vil FNF Hordaland, på vegne av tilsluttede organisasjoner, blant annet jobbe med uttalelser til arbeidet med kommuneplaner i Osterøy og Stord kommuner, og til innledende arbeid (planprogram) for kommunedelplan for Kvamskogen og for sti- og løypeplan for Nordfjella.

Bildetekst:
Hyttene på Kvamskogen kryper stadig lenger opp mot fjellet. Fremtidig planlegging av hytteutbygging vil være et sentralt tema for kommunedelplan for Kvamskogen, som Kvam herad skal utarbeide. Planprogrammet ligger nå ute på høring. Foto: Gunvar Mikkelsen.