FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til varsel om oppstart for E16 Kløfta-Kongsvinger

Uttalelse til varsel om oppstart for E16 Kløfta-Kongsvinger

Vi står overfor to enorme kriser – klimakrisen og naturkrisen. Klimautslipp og arealendringer er de største faktorene. Motorvei-utbygging kan være en trussel for begge – både på grunn utslippene og på grunn av naturverdiene som går tapt ved utbygging. Allikevel planlegges det store veiprosjekter som aldri før, og vi ser det planlegges sterkt overdimensjonerte og unødvendige veier.

Varsel om oppstart – utbygging av E16 Kløfta-Kløfta
Nye Veier AS skal planlegge og bygge ny E16 høyhastighets 4-felts motorvei mellom Kløfta og Kongsvinger på oppdrag fra Samferdelsdepartementet. Motorveien berører Ullensaker og Nes kommune i Akershus. Det planlegges for 4-felts motorvei med 110 km/t. Prosjektet gjennomføres uten konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1), og det er derfor uklart for oss hva som er behovet bak veiutbyggingen. Samferdselsdepartementet må stille krav om gjennomføring av KVU og KS1 før Nye Veier AS kan gå videre med planlegging.

Vi ser ikke at det er behov for 4-felts høyhastighetsmotorvei på bekostning av natur- og friluftslivsverdier. Det må i E16-prosjektet foreligge referanser som understøtter alle påstander om trafikkbehov. På strekningen som nå skal bygges, må veiarealene som allerede eksisterer, gjenbrukes i stedet for å bygge ny trasé på arealer som inneholder viktige landbruks-, natur- og friluftslivsverdier. Videre er det ikke nok at hensyn til natur og miljø kun skal baseres på kjent kunnskap. Det må gjøres egne utredninger for natur- og friluftslivsverdier og en landskapsanalyse.

Vi frykter at det skisserte E16-prosjektet er en overdimensjonert løsning for ny E16, som er sløsing med natur, matjord og penger – og som svekker grunnlaget for klimavennlig transportsatsing og gir høyere klimagassutslipp.

LES UTTALELSEN HER

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus
 og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus.