FnfOslo og AkershusAktuelt › Endelig ny metode for konsekvensutredninger for klima- og miljøverdier!

Endelig ny metode for konsekvensutredninger for klima- og miljøverdier!

Miljødirektoratet lanserte i dag den nye veilederen for konsekvensutredninger for klima- og miljø. Veilederen omfatter de temaer som Klima- og miljødepartementet har ansvar for. Den skal bidra til å heve kvaliteten på konsekvensutredninger for klima og miljøtemaer, og dermed gi et bedre beslutningsgrunnlag og et bedre sammenligningsgrunnlag i arealforvaltningen. Den digitale veilederen består av fire hoveddeler som tar for seg krav til prosess, hva som bør konsekvensutredes og hvordan, og hvordan bruke kunnskapen for å finne gode miljøløsninger. Veilederen vil være levende og i stadig utvikling etter hvert som nye behov og kunnskap melder seg.

Hvorfor ny veileder om utredning av klima og miljø?

Naturen er viktig for vårt livsgrunnlag. All naturen som ikke er vernet må beskyttes med kloke forvaltningsbeslutninger. Arealendringer er den viktigste årsaken til både tap av naturmangfold og klimaendringer. Derfor er det utrolig viktig å ha kunnskap før man gjør inngrep i naturen, så vi vet hva slags natur som går til spille når man for eksempel bygger motorveier, hyttefelt eller boligområder. Vi må ha kunnskap om natur- og miljøkonsekvensene for å vite hvordan vi kan ta hensyn til dem. Derfor lanseres den nye veilederen utredning av klima og miljø.

Hva er den nye veilederen?

Den nye veilederen er en digital veileder – en interaktiv klikkbar som veileder trinn for trinn med bakgrunnsinformasjon og råd om hva som skal gjøres. Veilederen er resultatet av et bredt, tverrfaglig samarbeid – også med Riksantikvaren.

Denne veilederen skal brukes for alle typer tiltak – store og små, og er å anse som anerkjent metode og skal legges til grunn fra nå av i alle saker. Veilederen gjelder klima- og miljøtemaene og må brukes sammen med andre veiledninger, som Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om konsekvensutredning og Statens vegvesen Håndbok i konskvensanalyser, V712. Beslutningen om et tiltak skal gjennomføres eller ikke tas fortsatt av relevant sektormyndighet, men mangel på kunnskap skal ikke lenger være et hinder for å gjøre kloke avveininger.

Innholdet i veilederen – Fire hoveddeler

DEL 1 – Lovpålagte krav til prosess og innhold
Konsekvensutredningen blir ikke bedre enn de rammene som settes. Derfor er planprogrammet/utredningsprogrammet helt sentralt for omfanget og kvaliteten i en konsekvensutredningen.
Inkluderer bl.a. veiledning på:

 • Hvem har ansvar for hva
 • Høring og medvirkning

DEL 2 – Kunnskapsgrunnlag – hvilke miljøkonsekvenser som bør utredes
Inkluderer bl.a. veiledning på:

 • Sjekkliste – er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig?
 • Hvordan levere inn data slik at ny innhentet kunnskap kan gjenbrukes av andre.
 • Arbeid som bør gjøres før konsekvensutredning/tidlig fase (F.eks. vurdering av endringer av området uten tiltak, f.eks. ved klimaendringer)

DEL 3 – Metode for å vurdering av miljøkonsekvenser
Mest omfattende delen av arbeidet med veilederen. Denne delen skal resultere i et samlet konsekvensbilde for hver av klima- og miljøtemaene, og gjenbruker mye av Statens Vegvesen V712.
Nytt innhold inkluderer bl.a.:

 • Styrket vannmiljøtema
 • Integrert økosystemtjenester
 • Virkninger av klimaendringer
 • Samlede virkninger som en tydeligere del

Klima- og miljøtemaene deles inn i verditemaer (naturmangfold, Landskap, kulturmiljø, friluftsliv) og påvirkningstemaer (forurensning, klimagassutslipp). Temaene vannmiljø og økosystemtjenester beskrives i veiledningssider, og de er innarbeidet i verditemautredningene.

DEL 4 – Hvordan kunnskapen kan brukes videre for å finne gode miljøløsninger
Inkluderer bl.a. veiledning på:

 • Vurderinger du kan gjøre for å forebygge skadevirkninger for miljøet
 • Hvordan presentere resultatene på en god måte – hva som er viktig å få frem for beslutningstakere
 • Hva inneholder en god KU-rapport – punktliste

Veien videre

Veilederen for konsekvensutredning av klima- og miljøtemaer er ikke et statisk produkt – dette er en omfattende 1. versjon som skal utvikles gjennom bruk. Det er behov for ytterligere utvikling (metodeutvikling, videreutvikling eksempler og maler, støtteverktøy og digitale løsninger), og det vil dukke opp. Miljødirektoratet oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i veilederen og gi innspill på eventuelle forbedringer etter hvert som den tas i bruk til post@miljødir.no.

Se den digitale veilederen for konskvensutredning for klima- og miljøtemaer her

Artikkelen er skrevet som en oppsummering av Miljødirektoratets lanseringswebinar for veilederen 14. desember 2020.

Se Miljødirektoratets nyhetssak om veilederen for konsekvensutredning her. Der finner du også lanseringswebinaret.