FnfOslo og AkershusAktuelt › Utredning av E16 Kongsvinger – E6: Griper ordførerne rattet?

Utredning av E16 Kongsvinger – E6: Griper ordførerne rattet?

Innlegget stod på trykk i Romerikets Blad, Eidsvoll Ullensaker Blad og Glåmdalen i desember 2020.

Onsdag 16. desember vedtas planprogrammet for E16 Kongsvinger – E6. Ansvaret er gitt til fire ordførere som utgjør styret for det interkommunale plansamarbeidet mellom kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker. Der engasjementet gløder, der aksjonsgruppene øker, der 1160 høringsinnspill har kommet inn, der folkemøtene har hatt 23 000 visninger i opptak, så må vi spørre: Tør ordførerne på vegne av demokratiet å gripe rattet? Kommer de til å ta nødvendig ansvar for en god planprosess?

Når det interkommunale styret skal vedta planprogram for E16 Kongsvinger – E6, så er det ikke valg av korridor A, B, C eller F dette i første rekke handler om. For det handler om å ta befolkningen i de nevnte kommuner på alvor. Det handler om å legge til rette for en prosess der fakta legges åpent og ærlig på bordet. Det handler om å legge til rette for det som skal bli den veiløsningen som blir best for felleskapet og regionen i et langsiktig perspektiv. Da må ordførerne ta demokratiet på alvor og gripe sin forvaltningsrolle. Da må de forstå at veiutbyggingen berører viktige naturverdier, friluftsområder, uunnværlig matjord og kulturmiljøer. Da må de forstå at lokalbefolkningen er opptatt av sine bomiljøer og sin livskvalitet. Og da kan de ikke la Nye Veier ta styringen ut fra sitt smale mandat.

Nye Veier er diffuse i sin tilnærming der de påpeker at planprosessen ikke skal ta stilling til veistandard. Viktig å påpeke er at allerede her kan dette gå feil. For valg av veistandard og hastighet 110 km/h eller 90 km/h kommer til å bli svært førende for hvilken trasé som til slutt blir vedtatt. Dette fordi kravene til arealbruk, kurvaturer, lokale avkjøringer og støyskjerming med mer vil variere mye mellom disse alternativene. Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Innlandet har derfor, på vegne av en rekke natur- og friluftslivsorganisasjoner, rettet et krav til de fire ordførerne: Sørg for at samfunnsnytte og samfunnskostnader for minimum to ulike scenarier, herunder firefelts utbygging i 110 km/h og to-trefelts utbygging i 80-90 km/h, gjøres for alle skisserte alternativer, inkludert eksisterende veitrasé Slomarka – Nybakk. Bare på den måten tas demokratiet på alvor. Bare på den måten kan vi få en reell vurdering av hva som er en nødvendig veiutbygging. Bare på den måten sikrer vi en behovsorientert og framtidsrettet veiløsning for regionen.

Godt kunnskapsgrunnlag er viktig før beslutninger med store konsekvenser for samfunnet skal tas. I vårt høringsinnspill advarer vi mot feilslått vekting av samfunnsøkonomiske beregninger. Veiutbygging i nye traséer, der store arealer med dyrka mark og verdifull natur går til spille, kan etter vårt syn ikke begrunnes med teoretiske beregninger av lønnsomhet basert på noen minutter innspart reisetid for veibrukeren. Det er tvert om svært viktig for befolkningen at ikke-prissatte konsekvenser, som naturverdier, friluftslivsinteresser og livskvalitet, får en stor plass i beslutningsgrunnlaget. Siden Nye Veier skal bygge motorvei billigst mulig, raskest mulig, er det svært viktig at ordførerne nå griper rattet, tar sin forvaltningsrolle, og på den måten sikrer at det brede demokratiet får sin fortjente plass i prosessen som skal føre fram til vedtak av endelig kommunedelplan.

Maria Rundhaugen Tesaker,
koordinator, Forum for natur og friluftsliv Akershus

Morten Aas,
koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet

På vegne av følgende natur- og friluftslivsorganisasjoner: Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Hedmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmark og Skogselskapet Oslo og Akershus.