FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til planprogram for kommuneplanen i Enebakk

Uttalelse til planprogram for kommuneplanen i Enebakk

Enebakk kommune har hatt planprogrammet for kommuneplanen på høring.

FNF Akershus ber Enebakk kommune inkludere natur, miljø og klima som et eget satsingsområde. Vi står midt i en natur- og klimakrise, og vektlegging av natur, klima og miljø bør derfor være gjennomgående i alle de prioriterte satsingsområdene i kommuneplanen.

Videre anbefaler vi kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral da arealendringer er den største trusselen for naturen. For å drive god natur- og friluftslivsforvaltning trenger man kunnskap. Vi ber kommunen inkludere naturkartlegging av dårlig kartlagte områder i planprogrammet, inkludere prosjektet Friluftslivets ferdselsårer og rullere kunnskapsgrunnlaget for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder regelmessig. Videre ber vi kommunen ta ansvar for å verne skogområder, spesielt eldre skog, for å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Vi anbefaler kommunen å synliggjøre Enebakks flotte muligheter for utøvelse av friluftsliv for befolkningen. I tillegg håper vi Enebakk kommune utnytter virkemidlene i kommuneplanens arealdel for å sikre Enebakks verdifulle natur- og friluftslivsområder.

Uttalelsen ble sendt på vegne av DNT Oslo og Omegn, Follo sopp- og nyttevekstforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforening (NJFF) Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Skiforeningen og Østmarkas Venner.

Les hele uttalelsen til planprogrammet for Enebakk sin kommuneplan her