FnfOslo og AkershusAktueltarrangement › Seminar: Byutvikling

Seminar: Byutvikling

Seminaret arrangeres i sammenheng med årsmøtet til FNF Oslo, som vil avvikles i etterkant av dette. Målgruppen for seminaret er styremedlemmer og ledere i de tilsluttede organisasjonene til FNF Oslo. Med seminaret ønsker vi å belyse viktigheten av å engasjere seg tidlig i saker, styrke kunnskapsgrunnlaget og skape en felles forståelse for hva organisasjonene mener og hvor vi som forum vil – med fokus på klima, miljø, nærmiljø, gjenbruk/renovasjon, nytenking, og barn og unges vilkår i byen.

Tid: 24. mars, kl.16.00-18.15
Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7

PROGRAM

16:00 – Dørene åpner, kaffe mm.

16:15 – Velkommen ved Arne Bardalen, Styreleder FNF Oslo                   

16:20 – Kine Halvorsen Thorén, Professor emerita NMBU:
Betydningen av grønnstruktur i by.

16:50 – Wenche Dramstad, Avdelingsleder/forskningssjef NIBIO:    
Hverdagsnaturen – det «usynlige» artsmangfoldet som omgir oss.     

17:10 – Vidar Berget, Oslo Velforbund: 
Samspillet mellom velforeninger og naturvernorganisasjoner. 

17:25 – Diskusjon i plenum. 

18:15 – Ferdig.

Om innlederne:

Anne-Karine Halvorsen (NMBU)
Professor emerita i landskapsarkitektur ved Institutt for landskapsarkitektur NMBU. Forsknings- og undervisningsfelt har vært knyttet til bærekraftig byutvikling med hovedvekt på konsekvenser av fortetting på den blågrønne strukturen og utearealkvaliteter i boligområder for barn og unge, planprosesser og planleggingsmetoder, folkehelse og omgivelser.

Wenche Dramstad (NIBIO)
Utdannet naturforvalter og har en doktorgrad i landskapsøkologi fra NMBU. Som landskapsøkolog er Wenche spesielt opptatt av landskapets innhold og romlige struktur; hvordan landskapet fungerer som en mosaikk der ulike arealtyper og landskapselementer er geografisk fordelt, hvilken kvalitet de har og hvordan de endres over tid.

Vidar Berget (Oslo Velforbund)
Leder for Alnaelvas Venner og styremedlem i Oslo Elveforum. Vidar er svært engasjert i natur, miljø og friluftsliv i Oslo – og har blant annet vunnet Groruddalen Miljøforums Hederspris for sitt arbeid med å løfte frem Alnaelva