FnfOslo og AkershusAktuelt › Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2023 2040, Nannestad kommune

Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2023 2040, Nannestad kommune

FNF Akershus synes planprogrammet for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel inneholder mye bra.

Vi savner henvisning til nasjonale mål for natur og friluftsliv og til arbeidet med frivillighetsstrategien for Viken. Vi etterlyser ambisjoner om en klart definert byggesone og innenfor en grønn grense, og vi mener viktigheten av grønnstruktur og grønne ferdselsårer må inkluderes i flere av avsnittene.

Videre anbefaler vi kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral da arealendringer er den største trusselen for naturen. I tillegg håper vi Nannestad kommune utnytter virkemidlene i kommuneplanens arealdel til å sikre Nannestads verdifulle natur- og friluftslivsområder.

FNF Akershus anbefaler kommunen å inkludere temabaserte arbeidsgrupper/møter/referansegrupper i medvirkningen i utarbeidelse av kommuneplanen. Vi savner også et eget kapittel om behovet for utredninger i forbindelse med rullering av arealdelen og mener dette bør inngå.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus og Skiforeningen.

Se uttalelsen til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i sin helhet her