FnfOslo og Akershusuttalelser › Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Nittedal kommune

Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Nittedal kommune

Vi mener FNs bærekraftsmål for biosfæren bør komme tydeligere frem under føringene.

Vi synes også det er synd at ingen av våre innspill fra høringen av samfunnsdelen til måltekst og tekst til arealstrategien er tatt med som hadde gjort planen bedre for natur, friluftsliv og frivilligheten.

Vi ber om at statlig sikrede friluftslivsområder synliggjøres i kommuneplanens arealdel, og at kommunen sørger for at enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv kan gjennomføres uten reguleringsplan.

Vi ber kommunen belyse hvordan ulike interesser og hensyn skal bli kjent så tidlig som mulig ved arealkonflikter.

Vi støtter kommunens vurderinger av innspillene som ikke anbefales videre.

Vi ønsker at et av temakartene inneholder en oversikt over eksisterende stier og løyper i kommunen og et temakart med grønnstruktur/grønne traseer. Vi anbefaler også at kommunen utarbeider en sti- og løypeplan og deltagelse i det nasjonale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer.

Vi ber kommune løfte opp retningslinjene under § 1.14 Naturverdier til bestemmelser.

Vi savner en bestemmelse om økologisk kompensasjon og kommer med forslag til bestemmelser til dette, og vi savner bestemmelser om stier og snarveier og avstand til friluftsområder og kommer med forslag til bestemmelser til dette.

Vi ber kommunen belyse hvordan dammene (Ryggevanna og Høldippeldammen) som er overtatt av kommunen skal sikres i kommuneplanens arealdel.

Til slutt påpeker vi at kommunen må sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser og ikke gjennom bruk av dispensasjoner.

Se uttalelsen til Nittedal kommunes arealdel i sin helhet her