FnfØstfoldAktuelt › Avslår søknad om mudring på grunn av hensynet til naturmangfold

Avslår søknad om mudring på grunn av hensynet til naturmangfold

I februar i år leverte FNF Østfold et innspill til en søknad om tillatelse til mudring og dumping av masser i Råde kommune. I umiddelbar nærhet av tiltaksområdet finner vi viktig natur som bløtbunn og dvergålegras. I vår uttalelse konkluderte vi slik:

Vi har forståelse for behovet for mudring, og at folk skal få ha et aktivt friluftsliv ved og på sjøen. Vi ser også at om vi ikke tar inn over oss den alvorlige situasjonen i Oslofjorden, så vil vi få et fattigere naturmiljø med færre arter og friluftslivet vil ikke inneha samme verdi lenger. Vi må derfor stole på at Statsforvalteren snakker i miljøets og naturens interesse og håndhever regelverket strengt når slike søknader dukker opp.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som behandler denne typen søknader. I brev datert 20. april 2022, gir Statsforvalteren avslag på søknaden, med følgende konklusjon:

Statsforvalteren har vurdert søknaden og mener at de forurensningsmessige og miljømessige ulempene ved tiltaket veier tyngre enn de samfunnsmessige fordelene tiltaket vil medføre.
Statsforvalteren avslår på bakgrunn av dette søknad om mudring ved Akerskogen og derav også dumping av overskuddsmasser ved Midtre Sletter i Råde kommune. I vår avgjørelse om avslag på søknad har vi lagt vekt på naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning på økosystemet. Vi har også lagt vekt på miljømålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 og Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Vi synes det er gledelig at myndigheten for denne typen saker tar et tydelig standpunkt, med gode faglige begrunnelser fundert i lovverk og forskrifter.

Du kan lese hele brevet fra Statsforvalteren her, og vår uttalelse til saken her.