FnfRogalandUttalelser › Det blir ikke Statlig Plan for Faurefjell vindkraftverk, ei heller utsatt frist.

Det blir ikke Statlig Plan for Faurefjell vindkraftverk, ei heller utsatt frist.

FNF Rogaland har sendt flere uttalelser og klager ang. Faurefjell vindkraftverk. Med OEDs nei til statlig plan og NVEs tidligere avslag til utsatt frist, øyner vi nå håp. Den siste klagen FNF Rogaland sendte til NVE nylig, var etter at de i sommer godkjente endring av konsesjon og MTA for Faurefjellet vindkraftverk og kraftledning. Klagen gjelder endring av MTA for vindkraftverket og kraftledning, endret anleggskonsesjon for kraftledningen til Måkaknuten transformatorstasjon og for ekspropriasjonstillatelsen.

I klagen peker vi på at beskrivelsen av veianleggene ikke er troverdig, at det er mangelfull beskrivelse av skjæringer og fyllinger, samt mangelfulle støyberegninger.

Som påpekt i tidligere klager vedrørende Faurefjell vindkraftverk, mener vi i FNF Rogaland fortsatt at endringene i planene for kraftverket og tilhørende anlegg, fra det som ble konsesjonsgitt til dagens MTA-plan, er så store at konsekvensene av anlegget bør utredes på ny. FNF Rogaland mener NVE i for liten grad har tatt hensyn til sumvirkningene av vindkraftanlegg i Sør-Rogaland.

Organisasjonene i FNF Rogaland er enige om at antallet vindturbiner i fylket er blitt for høyt og at behandling av vindkraftsaker fortsatt ikke er i tråd med regelverk og standarder.

Les hele uttalelsen her.

Bildet viser Faurefjell med bred forekomst av lynghei.
Foto: Ambio, 2009