FnfRogalandUttalelser › Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050

I Rogaland er klimaendringer allerede tydelige. Sammenhenger mellom klimaendringer og deres virkninger på samfunnet og naturmiljøet er komplekse. Rogaland fylkeskommune er en av de første regionene til å utarbeide en klimatilpasningsplan og «Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050» var på høring i august. FNF Rogaland har deltatt i referansegruppen, har bidratt med innspill underveis og sendte en uttalelse til planutkastet nylig.

Denne første regionalplanen for klimatilpasning handler om hvordan arbeidet skal organiseres og om de mest åpenbare, store fysiske konsekvensene av et endret klima som vi allerede opplever. Det er spesielt viktig for FNF at naturen og økosystemenes rolle fremheves. Vi opplever at målene i planen reflekterer dette godt, men at de mest presserende tiltakene for velfungerende økosystemer ikke kommer tydelig nok fram.

Når denne planen, ved revidering, kanskje inngår i en mer helhetlig klimaomstillingsplan, mener FNF Rogaland det viktig å fremheve at klima- og naturkrisene må sees og løses i sammenheng. Selv med økende forståelse for viktigheten av naturmangfold, erfarer FNF organisasjonene at stadig mer verdifull natur forsvinner. Dette gjelder alt fra de små, svært sensitive restarealene i landbruksområder til tap av større sammenhengende urørte naturområder.

Les hele uttalelsen her.

Bildet viser biotopforbedring av Møllebekken i Stavanger der fokus på klimatilpasning er naturbaserte løsninger som hjelper naturmangfold og beskytter mot flom.
Foto: FNF Rogaland