FnfVestfoldAktuelt › Møte med Naturvernforbundet

Møte med Naturvernforbundet

I forbindelse med regional samling for FNF i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, hadde vi et møte med Naturvernforbundet nasjonalt, 3. mai 2023.

Generalsekretær, Gro Holstad, holdt en presentasjon om Naturvernforbundet og deres arbeid for oss.

Rundt bordet: Generalsekretær, Gro Holstad, Fagsjef, Holger Schlaupitz, Næringskontakt, Aino Bogetvedt, Kommunikasjonsrådgiver, Lise Helset Eide, FNF Telemark, Eirik Knive, FNF Vestfold, Kristin Fredheim, (Ikke i bildet), FNF Oslo og Akershus, Maria Tesaker, vikar FNF Oslo og Akershus, Trym Korsvik, FNF Østfold, Nina Frydenlund, FNF Buskerud, Kaja Høgås (fotograf), FNF Nasjonalt, Ole Lilleås, og leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen (Ikke på bildet). Med digitalt: Avdelingsleder Martin Leander Brandzæg.

Litt om Naturvernforbundet

 • Grunnlagt 1914
 • Demokratisk medlemsorganisasjon
 • Politisk interesseorganisasjon for natur og klima
 • 36 000 medlemmer (Mål om 45 000 i 2024)
 • Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid.
 • Lokalt engasjement over hele landet:
  15 fylkeslag
  106 lokallag
  800 tillitsvalgte
  Ca. 80 ansatte i fylkene og nasjonalt.

4 Hovedsatsinger

Et synlig og slagkraftig Naturvernforbund

 • Medlemsvekst på ca. 20% innen 2024 – mål om 45 000 medlemmer
 • Bredde og mangfold blant medlemmer og aktive.

En levende og livskraftig natur

 • Stanse nedbygging og restaurere natur.

Et energieffektivt og fossilfritt samfunn

 • Energieffektivisering og stanse oljeleting.

Et rikere liv med lavere forbruk

 • Mer gjenbruk og delingsøkonomi.

FNs naturavtale gjelder også Norge

 • Verne natur, sikre mangfoldet av arter og naturtyper og sørge for at naturens funksjoner opprettholdes.
 • Vern av 30& land og 30% hav i Norge, restaurere 30% nettverk av små og store verneområder.
 • Verneområder trenger sterkere vern.
 • Hvordan? All natur er i en kommune: Alle må identifisere sine 30%.

Kommunevalg 2023 – Prioriterte saker

 • Overordna kommunale grep for arealforvaltning: Planvask!
 • Hytteutbygging og strandsonevern
 • Kraft,- industri, – og samferdselutbygging.
 • Oppdrett, marint vern og avrenning.
 • Skogvern.
 • Energieffektivisering i kommunal regi.

Hytteutbygging

Norske kommuner har i sine arealplaner satt av store areal til ny hyttebygging. Hovedtyngden av vedtatt tomtereserve ligger i fjellskogen, områder som ofte består av sammenhengende gammel. lite påvirket, og biologisk svært verdifull naturskog.

 • 7 km2 over eksisterende skoggrense (4%)
 • 90 km2 i strandsonen (7%).
 • 109 km2 (8%) i villreinens leveområder.
 • 131 km2 (10%) i områder med myr.

Kommunene må ta mer ansvar, utføre en planvask.
Statsforvalteren må kreve innsigelser.
Staten må gi retningslinjer. Det er i dag gode signaler fra klima- og miljøminister Barth Eide, men målene må konkretiseres. Dagens hytteveileder er helt ubrukelig.

Vindkraft – Strategiske mål:

I 2030 bygges det ikke lenger naturødeleggende vindkraft, hverken til havs eller på land. Samfunnet har en forståelse for at all energiproduksjon har naturkonsekvenser og at den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Samfunnet ser natur- og klimakrisen i sammenheng.

Sekretariatet jobber med veiledningsmateriell for å kunne bruke lovverket effektivt.

Oslofjorden

 • Kloakk
 • Jordbruksavrenning.
 • Marint vern og lavere kvoter.
 • Opprop og Oslofjordnettverk.

Naturskog, eventyrskog og gammelskog!

 • NRK- avsløringene har gitt ny forståelse. Naturvernforbundet sitt arbeid gir resultater.
 • Gammelskogens verdier.
 • Miljøkartleggingens utilstrekkelighet.
 • Problem med flatehogst.

Takk for oss!