FnfVestfoldAktuelt › 250km til fots og 622km med åre i hånda

250km til fots og 622km med åre i hånda

Friluftslivet er avhengig av tilgang til naturområder. Strandsonen er under stadig nedbygging, og tilgjengelig strandsoneareal i Vestfold og Telemark har de siste 20 årene blitt redusert med 8,5 %. Nedbygging av strandsona kan føre til at det er vanskelig å finne tilgjengelige teltplasser.

I Vestfold svarer likevel minst 90 % av innbyggerne at de har god eller svært god tilgang til natur- og friluftsområder. Men spør du om hvor mange som har trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng, får du et dropp i tallene og Tønsberg kommer dårligst ut med 40 % som svarer de har trygg tilgang til nærturområder på minst 200 dekar.

Over 250 km av turstiene i fylket er kyststi og en 123 km lang pilegrimsled. Og det merkes stadig nye stier. Vestfold har 141 statlig sikrede friluftsområder og en nasjonalpark.

Kystleden består av 23 forskjellige utleieenheter, og er svært populær. Langs Vestfoldkysten finner man også en 622 kilometer lang padleled. I forbindelse med padleleden finnes det 9 padlehuker i Vestfold. 

Samtidig har vi mange og viktige vann og vassdrag, både for økosystemer, rekreasjon og næringsutvikling. For eksempel ligger majoriteten av den lakseførende strekningen av Numedalslågen i Larvik kommune, som regnes blant de beste lakseelvene i Norge. I denne elva ble det i 2022 fanget nesten 14 500 kg laks. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har statistikk over viktige miljøfaktorer for natur, folkehelse og friluftsliv. Teksten på denne siden er hentet som en syntese fra denne kilden: https://www.vtfk.no/kunnskap-om-vestfold/tema/folkehelse-og-levekar/miljo/