FnfVestfoldAktuelt › Rot i forhandlingene truer dammer i Selvikvassdraget

Rot i forhandlingene truer dammer i Selvikvassdraget

Suluvann, Fløyta og Kudalsdammen i Selvikvassdraget står i fare for å forsvinne ved sanering av dammene. For Suluvann antas en reduksjon på ca. 5,5 meter, for Fløyta ca. 3,0 meter og for Kudalsdammen ca. 10 meter. Vannflatene vil bli merkbart mindre, og i Kudalsdammen vil vannspeilet trolig forsvinne. Særlig Suluvann er et høyt skattet friluftsområde og DNT, NJFF og flere lokale foreninger har jobbet hardt for å ta vare på området slik det er i dag. Men hvor står saken i dag?

Sande Paper Mills gamle industritomt, lå rett ved fjordkanten, stedet ble kjøpt opp og utviklet til et boligprosjekt kalt Nordre Jarlsberg Brygge (NJB). Dammene ved Suluvann, Fløyta og Kudalsdammen fulgte med på kjøpet, og disse ble tidligere brukt for å gi prosessvann til driften ved Sande Paper Mill.

NJB som eier av damanlegget ved Suluvann og har søkt NVE om å legge ned
hoveddammen og permanent senke vannstanden i Suluvann.

Hoveddammen har en høyde på 7 meter. Området vil bli endret landskapsmessig og Suluvann vil ikke lenger ha den samme verdien som fiskevann eller til friluftsbruk, da vannspeilet vil bli erstattet av tidligere bekkeløp og antatt to eller tre mindre vann. Hytteeiendommene, inkludert inntil og nær Suluvann vil få redusert bruksverdi opplevelsesverdi. Sande jeger og fiskerforeningen leier ut en av hyttene til allmennheten.

Det er usikkert om det vil dannes et større vannspeil etter senkning, eller om det bare vil bli en
elvestreng. Det antas at det historisk har vært minst to mindre vann der Suluvann ligger i dag, og at
disse vil gjenetableres ved en senkning. Mindre vann kan bety at større deler blir bunnfryst i strenge
vintre.

Eier av dammene, NJB, er også utbygger nedstrøms av et større boligprosjekt ved utløpet av Selvikvassdraget. Kommunestyret, i beste mening og fullt alvor, mot rådmannens innstilling, forsøkte å sette i stand det som har blitt kalt en hestehandel. Det er skrevet både avisartikler og leserinnlegg om ulovlighetene i å sette bevaringen av dammene og regulering av boligprosjektet opp mot hverandre. Kommunen landet til slutt med beina ned etter et ekstra ordinært utvalgsmøte der de frafaller koblingen og kravet om at dammene skal oppgraderes.

«Punkt 1. i vedtaket i sak 004/21 områdereguleringsplan Nordre Jarlsberg Brygg 03.02.2021 bortfaller, da det ikke kan fattes utsettelsesforslag begrunnet i krav om en bindende avtale og at dammene skal oppgraderes.»

Møte i Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø Holmestrand kommune den 17.03.2021

NJB på sin side sier de i utgangspunktet ikke har noe ønske om å sanere dammene i Selvik-vassdraget.

«Like fullt har kommunestyrets flertall – mot administrasjonens innstilling – stilt seg i en slik situasjon at sanering
kan bli et ikke usannsynlig utfall.»

Brev fra NJB til Holmestrand kommune, datert i Oslo, 26. februar 2021

Dammenes eier som allerede i fjor sendte søknaden til behandling hos NVE om å rive dammene, sier de fortsatt være innstilt på å finne en varig løsning for dammene.

Nå vil vi vite hva kommunen planlegger for å sikre fremtiden til Selvikvassdraget slik det er i dag.