FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Frivillighetsstrategi: Bidra til at vi får godt organisasjonsliv i Viken!

Frivillighetsstrategi: Bidra til at vi får godt organisasjonsliv i Viken!

Viken fylkeskommune begynner nå med arbeidet med temastrategi for frivillighet i Viken. Denne strategien er veldig viktig for oss da den legger grunnlaget for frivillighet på regionalt nivå i fylket, inkl. samarbeidsavtaler og tilskudd.

Det skal utarbeides overordnede perspektiver på frivillighetspolitikken i Viken. Disse skal knyttet til tema som deltakelse, demokrati, mangfold, integrasjon og bidra til en generell styrking av aktivitetene i frivillig sektor. Videre skal strategien trekke opp hovedlinjene i de tilskudds-praksisene Viken fylke ønsker å legge til grunn overfor frivillighetsfeltet i årene som kommer, klargjøre hovedformer for samarbeid med organisasjonene og bidra til å nå målene i regionale planer i Viken gjennom samarbeid. Hovedfokus er på den regionale rollen.

Frivilligheten arrangerer et digitalt møte for oss i organisasjonene onsdag 9. juni kl. 12-15. FNFene i Viken deltar på vegne av felleskapet.

Spill inn deres erfaringer og behov!

FNF kommer til å gi innspill ved å svare på spørreskjemaet, basert på deres og egne erfaringer. Vi tar gjerne imot deres innspill til både strategien og evt. det digitale møtet 9. juni.

Vi håper dere har mulighet til å bidra!
I så fall, gjør gjerne begge disse punktene:

  1. Send erfaringer og behov til akershus@fnf-nett.no til bruk for FNF
  2. Send innspill fra egen organisasjon gjennom innspillsskjema

Innspillene gis i form av et spørreskjema.
Fristen for innspill er kort, den er allerede mandag 14. juni kl. 12:00

Les mer om temastrategi for frivillighet på viken.no