FnfHordalandUttalelser › Innspill Store Lungegårdsvann

Innspill Store Lungegårdsvann

Grepene og formålet til planen er overordnet gode, tilrettelegging for bybane, utvidelse av nytt parkområde og regulering for sammenhengende promenade langs vannet er nødvendig, fremmer bolyst og aktivitet. Problemstillingen blir skala og utforming.

Vi fikk utsatt frist for uttalelse og uttalen er drøftet og utformet i samarbeid med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening Hordaland.

Vi ser at arealendringer er driveren av tap av naturmangfold i verden, i Norge og i Bergen. Forumet stemmer i med et voksende kor som argumenterer for «Mer natur». Skal vi få det til i byen må vi benytte areal på en måte som ikke enfoldig og ekskluderende, men som inviterer til flerbruk. Å anlegge en bystrand på arealet merket GP2 i plankartet vil ikke være i tråd med et slikt prinsipp om flerbruk.

Det er også kommet inn observasjoner som kan tyde på at Store Lungegårdsvann har et gyteområde for torsk. Vi observerer at databaser som skal gi forvaltning informasjon om eksisterende naturmangfold fremdeles ikke i tilstrekkelig grad inneholder kjent kunnskap. Her må vi alle bidra slik at dette blir bedre!

Se hele forumets uttalelse her

Det fylles ut i Lungegårdsvann…