Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Årsmøte nasjonalt 3.5.2023

Årsmøte nasjonalt 3.5.2023

Nasjonalt årsmøte i Forum for natur og friluftsliv holdes onsdag 3. mai 2022 klokken 1300. Møtet holdes som hybird møte.

Årsmøtedelegatene, styret, ordstyrer og daglig leder møter fysisk hos Norsk Friluftsliv, Nedre Slottsgate 25, Oslo.

FNF i fylkene, ansatte og andre med interesse for FNF er hjertelig velkomne til å følge årsmøtet digitalt via denne lenka.

Delegater
Bente Lier (Norsk Friluftsliv)
Maylinn Stomperud (Den Norske Turistforening)
Eldar Berli (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
Gro Holstad (Norges Naturvernforbund)
Ingrid Wigestrand (Friluftsrådenes Landsforbund)

Dagsorden med lenker til saksdokumenter og forslag til vedtak

Sak 1. Konstituering av møtet
Forslag til vedtak: Sahar Azari velges som ordstyrer og Ole Lilleås som protokollfører og to personer til å signere protokollen.

Sak 2. Innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3. Årsmelding 2022
Styrets forslag til årsmelding kan leses her.
Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.

Sak 4. Årsregnskap 2022
Årsregnskap signert av styret kan leses her.
Revisors beretning kan leses her.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

Sak 5. Årsplan for 2023
Styrets forslag til årsplan kan leses her.
Forslag til vedtak: Årsplan godkjennes.

Sak 6. Forslag til vedtektsendring for FNF nasjonalt

Foreslått vedtektsendring gjelder årsmøtets oppgaver.
Forslag til vedtak: Vedtektene for FNF Nasjonalt, paragraf 10, punkt 3 endres fra gjeldende ordlyd: «3. Behandle innkomne forslag og årsplaner for kommende år» til ny ordlyd: «Behandle innkomne forslag, årsplaner for inneværende år og langtidsplaner».

Sak 7. Forslag til endringer i Standardvedtekter for FNF i fylkene
Forslag til vedtak: Standardvedtektene for FNF endres,

i paragraf 6 «Årsmøtet», i opplistingen «Årsmøtet skal:» slik:
– Endre «Vedta årsplan» til «Vedta årsplan for inneværende år»
– Som nytt neste punkt føye til «Vedta langtidsplaner»
– Som nytt neste punkt føye til «Behandle andre forslag fra styret».
– Som nytt neste punkt føye til «Behandle forslag innkommet fra tilsluttede organisasjoner innen fristen»
– Endre «Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlige varamedlemmer for to år» til «Velge styremedlemmer med personlige varamedlemmer, alle for to år»

Føye til etterfølgende, nytt punkt «Velge styreleder blant styrets medlemmer for ett år.»
– Føye til nytt punkt «Velge valgkomité» føyes til i rekkefølgen før valg av revisor.
-Endre «Velge revisor» til «Beslutte om valg av revisor».

i paragraf 8 «Styret», slik:
-Stryke «og inntil 7» i «FNF FYLKESNAVN ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer.»
-Endre «Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år» til «Styret, herunder styreleder og varamedlemmer, velges av årsmøtet. Ved frafall av styremedlem kan styret konstituere nytt styremedlem i samråd med den tilsluttede organisasjon styremedlemmet kommer fra. Ved frafall av styreleder kan ny styreleder konstitueres av og blant styrets medlemmer».
– Erstatte «Styret har ansvaret for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatt koordinator i fylket» med «Styret har ansvaret for å følge opp vedtak fra årsmøtet, forberede saker til årsmøtet og faglig styring av ansatt koordinator i fylket. Styret vedtar forslag til årsplan. Forslaget gjelder fram til årsmøtets vedtak. Styret vedtar budsjett.»

Sak 8. Valg av styreleder for to år
Forslag til vedtak: Eldar Berli velges til styreleder for to år.

Sak 9. Valg av revisor for to år
Forslag til vedtak: Revisorgruppen Akershus gjenvelges.

Sak 10. Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer.
Forslag til vedtak: Årsmøtet stadfester at styret har følgende medlemmer og varamedlemmer:

OrganisasjonMedlemVara
Den Norske TuristforeningDag Terje Solvang* Maylinn Stomperud*
Norges Jeger- og FiskerforbundEldar Berli* Beate Krokan Carlsson*
Norges NaturvernforbundGro Holstad*Sahar Azari*
Norsk FriluftslivBente Lier*Hans Erik Lerkelund*
Norges speiderforbund**Stine Schultz Heireing**Lykke Juhler**
Friluftsrådenes LandsforbundIngrid Wigestrand*Erika Brun*
Valgt av og blant ansatteKristin Fredheim*Per Erik Motrøen*
Tabellen oppdateres løpende etter tilbakemeldinger fra oppnevnende organisasjoner.

Jfr. vedtektene «§ 12 Styret»:
* «Organisasjonene oppnevner styremedlem og varamedlem for ett år og melder dette i forkant av
årsmøtet i FNF. Styret består av øverste administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk
Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund,
Friluftsrådenes Landsforbund og en representant valgt av og blant de ansatte.»
** «I tillegg skal én styreplass rotere blant de av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.» Ny valgperiode starter i 2023.

Vel møtt!