Foto Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Nye Standardvedtekter for fylkene

Nye Standardvedtekter for fylkene

En rekke endringer i Standardvedtektene for FNF i fylkene ble vedtatt på nasjonalt årsmøte 3. mai 2023, og vil utløse endringer i vedtektene hos alle FNF i fylkene på årsmøtene i 2024.

Oppdaterte Standardvedtekter finnes her og de nøyaktige endringene i går fram av årsmøteprotokollen.

Endringene var gjenstand for høring for FNF i fylkene og ble diskutert på styremøter før og etter høringen og har slik sett fått en grundig behandling.

Endringer angående årsmøtets oppgaver

Endringene i Standardvedtektene klargjør en rekke forhold rundt årsmøtets oppgaver.

Det presiseres at det er årsplanen for inneværende år som vedtas og at det er årsmøtet som vedtar eventuelle langtidsplaner.

Årsmøtet skal videre «behandle andre saker foreslått av styret» og «behandle forslag innkommet fra tilsluttede organisasjoner innen fristen». Dette har nok ofte vært praksis, men er nå presisert.

Det er lagt til nye punkt om at årsmøtet skal «velge valgkomité». Tidligere punkt om at årsmøtet skal «velge revisor» endres til at årsmøtet skal «beslutte om valg av revisor». Her er det tenkt at valgkomité skal velges. Når det gjelder å fatte vedtak om valg av revisor var målet å klargjøre at fylkesårsmøtet kan beslutte at det ikke skal velges revisor eller beslutte hvem som velges til revisor. Nasjonalt årsmøte vedtok ikke nærmere bestemmelser om valgkomiteens sammensetning eller funksjon. Nasjonalt styret har i sitt forslag lagt til grunn at slike bestemmelser kan ligge i Styringsdokumentet heller enn i selve Standardvedtektene.

Formuleringen rundt valg av fylkesstyre er noe endret. Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal velges for to år. Dette skal gi bedre oppfyllelse av eksisterende bestemmelse som sier «For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte».
Styrets leder velges fortsatt av årsmøtet for ett år av gangen. I tillegg går det fram at ledervalget foretas av årsmøtet «blant styrets medlemmer». Alle styrets medlemmer, etter at årsmøtet har foretatt styrevalget, er valgbare som leder. Selve ledervalget foretas fortsatt av årsmøtet.

Endringer angående fylkesstyret

At styret er valgt av årsmøtet er også understreket og klargjort som prinsipp i paragrafen om styrets arbeid og sammensetning. Samtidig er det lagt til at «Ved frafall av styremedlem kan styret konstituere nytt styremedlem i samråd med den tilsluttede organisasjon styremedlemmet kommer fra. Ved frafall av styreleder kan ny styreleder konstitueres av og blant styrets medlemmer». Tillegget er ment å løse praktiske problemer som av og til har oppstått i fylkene midlertidig fram til neste årsmøte.

Beskrivelsen av styrets oppgaver er utvidet. Det er føyd til at styret har ansvar for å forberede saker til årsmøtet og at styret vedtar budsjett og forslag til årsplan. Budsjett er ikke blant årsmøtets saker. Dermed har vedtektsendringene bidratt til å klargjøre at budsjettvedtak tilligger styret og ikke årsmøtet i fylket. Når det gjelder årsplan står det at styrets forslag til årsplan «gjelder fram til årsmøtet vedtak». Dette fordi det er presisert at årsmøtet vedtar årsplan for «inneværende år». Begrunnelsen er at FNF i fylket trenger en gyldig årsplan fra årets start, som så kan bli justert av årsmøtet.

Oppfølging i fylkene

Det følger av Styringsdokumentet at vedtektene til FNF i fylkene skal harmoniseres med Standardvedtektene for FNF i fylkene gjennom vedtak på fylkenes årsmøter. Vi ber derfor at FNF i fylkene fremmer innarbeiding av Standardvedtektene på sine årsmøter i 2024. FNF nasjonalt vil gjerne yte alle nødvendig bistand i den forbindelse. Ta gjerne kontakt med daglig leder for å diskutere!