FnfNasjonaltAktuelt › Styremøte 22.11.23 FNF nasjonalt

Styremøte 22.11.23 FNF nasjonalt

Styret vedtok årsplan og budsjett for 2024. Pliktig lønnstilskudd fra FNF i fylkene ble fastsatt til 90.000 per hele stilling.

Fylkesvise FNF som har behov for driftstilskudd fra FNF nasjonalt i 2024 kan søke om dette og kan få sin søknad behandlet på årets første styremøte, forutsatt at søknaden er tilstrekkelig opplyst. Det søkes på fastlagt skjema som tar utgangspunkt i budsjettmalen. Søkere som ikke rekker å søke innen rimelig tid før årets første styremøte 16.2.24 vil få sin søknad behandlet på senere møte.

Friluftslivets år 2025 ble diskutert. Dette er et tiltak som FNF nasjonalt støtter og styret oppfordrer FNF i fylkene til å samarbeide med FÅ25 om å sette friluftsliv, areal og naturverdier på dagsordenen i 2025. Samtidig var styret opptatt av at FNF skal fokusere på sitt mandat når det gjelder særlig arealinteressene og vedtok derfor at «FNF koordinatorene skal ikke være koordinator for FÅ25 på fylkesnivå».

Styret noterte overveiende positive resultater på medarbeiderundersøkelse. Daglig leder har sammen med fagforeningen og verneombud identifisert aktuelle tiltak som det vil være ønskelig og naturlig å involvere også regionale styrer i.

Nasjonalt styre ønsker en diskusjon av kommunikasjon, samarbeid og roller mellom FNF i fylkene, FNF nasjonalt og deltakende organisasjoner nasjonalt og regionalt på neste styremøte. Styret skal samtidig se på strategiplan 2024-28.

Fullstendig protokoll ligger her.