FnfNasjonaltTips og råd: Hvordan kan du påvirke?

Tips og råd: Hvordan kan du påvirke?

Jo tidligere, jo bedre!

De fleste beslutningsprosesser går gjennom flere faser. For eksempel i større utbyggingssaker skal det varsles om oppstart og utarbeides både planprogram og planforslag. Det er viktig å uttale seg til alle fasene i prosessen, men jo tidligere synspunktene kommer inn i prosessen jo større er sjansen for de blir tatt hensyn til. Det er ingen ting i veien for å engasjere seg i en sak etter at høringsfristen er gått, men sannsynligheten for å nå fram er som regel veldig liten.

Kommuneplanens arealplan er viktig. Alle kommuner skal ha en arealplan som angir hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur og friluftsliv. Arealplanen er «masterplanen» over kommunens arealer. Når kommuenplanen skal endres er det viktig å være på banen! Har et området først blitt godkjent i arealplanen for utbygging, er det vanskeligere å få det stoppet senere i prosessen. Se faktaark D3-1, s. 2-3 for mer informasjon om arealplanen.

Les mer om saksprosessen

Samle inn fakta og synspunkter

Det kan være lurt å starte arbeide med å samle inn faktakunnskap om de natur- og friluftslivsinteressene som blir berørt. Denne faktakunnskapen kan fås gjennom ulike informasjonskilder på nettet, se faktaark G1, eller ved å ta kontakt med folk som kjenner området godt. Dette kan enten være enkeltpersoner, folk i organisasjoner, i forvaltningen, ved universiteter og høgskoler eller ved forskningsinstitusjoner. Det kan også være lurt å innhente synspunkter fra ulike personer og grupper som er berørt av saken.

Viktig å sette seg inn i saken

Når en sak sendes ut på høring inneholder den gjerne tre dokumenter; et høringsbrev, en høringsliste og selve høringsdokumentet. Det er viktig å sette seg godt inn i disse dokumentene. Høringsbrevet gir ofte kort informasjon om bakgrunn for saken, hva som er på høring, hvor i prosessen saken er, hva avsender ønsker synspunkter på, samt høringsfrist. Selve høringsdokumentet inneholder nærmere informasjon om saken og hva som er planlagt skal skje og hvilke konsekvenser dette vil få.

Dokumentet kalt «Planbeskrivelse» er et godt sted å begynne!

Viktig å prioritere

Det kommer et stort antall saker på høring. Det er derfor viktig å prioritere de sakene som har størst konsekvenser for viktige natur- og friluftslivsinteresser og der det er mulig å gjøre en forskjell.

Husk!

Du trenger ikke alltid skrive lange , formelle innspill til en sak som er på høring!

Du kan også bare sende informasjonen du har eller hva du mener om saken i en e-post til kommunen. Det er viktig å huske på at om kommunen skal ta din mening til overveielse må den begrunnes.

Faktaark om naturforvaltning

Hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering av planstrategi